pedyo

Pasi uye Babababa vangu Gordana-Djaic

Kare takaona sezvakaita Gordana. Pano tinoona kuti inoratidzika sei pakuita. Pakupedzisira, pasi penziyo, tinoona izvo zvinoita sezvimwe zvinoshandiswa.
Gordana Đajić
Gordana-Đajić
Gordana-Đajić

Nyika uye Nyika,
dzangu

Paunenge uchitaura makuhwa, kusvetuka uye kufamba,
uye apo iwe uri kuzunungusa,
mukurwadziwa uye kutambura, uye mukutambudzika,
uye iwe uchitakura muchinjikwa wako pamafudzi ako,
kutsungirira,
musawa;
rima rinopfuura newe,
gentle makore,
kwete rwiyo rwemafuta,
izvo nyika iri kusvika kumigwagwa,
regai nyika iende;
rimwe divi reguta rinofanira kutendeuka,
ndokuwana mumwe mwarikadzi,
nyika inopisa nemugwagwa,
regai vafambe murima.
Ndinoziva,
dumbu rako iwe kurwadziwa kworufu,
mapapu ako anopinda uye azhi,
kufema kwako kwave kusina maturo,
Iwe unotora b bile uye mubhedha,
apo fivhiri inokuzungunusa iwe,
meno emheni anonzwika;
Mheni inopenya chiedza;
kutinhira kwakawira pasi peimba,
i razdire, i brazde usekle zaorava,
mapapiro eshiri anotya;
murwi wegavran unonzwika,
uye matombo madema uye mapoka.
Kubata pasi,
kunyanya zvinhu zvose,
uye madutu nemhepo zhinji zvichakuvadza,
uye achitaura nezvemasango nebhangi,
uye gomo rekumakomo, kubhururuka,
uye inobudisa kuonekwa kwemaziso;
a naborana čela,
uye kutaridzika kwakanaka,
hukama hwekutambudzika, uye fever,
mapensezi ipeni uye mapensisi;
inoberekwa mutsva
mangwana
clear stasalo,
nesimba rekirasi,
uye minda yezviyo yakanga yakanaka uye izere,
pear aple uye dunja wakakura,
Berry inoda kudiwa,
uye vanoda pamuviri,
kuti mazuva ekuzvarwa,
uye inofambisa,
uye maruva matsva anogamuchira,
kabhariri uye vaduku.
Mangwanani nyika yako yemavara,
inobereka, yakanaka uye ine simba,
shure kwemvura zhinji inokurova, neguta,
nemheni inopenya,
inogadzira zuva uye rakanaka;
mitsipa yenyika yezvakaipa inoparadzwa,
Zuva remvura pashure pemvura.
Vakaputika necheche uye vakashambidza korona,
nemiti yemichero yefruiting,
neminda yemizambiringa yakayerera,
ored and linked;
kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa,
minda yemizambiringa,
iyo inobereka dema uye yakachena mazambiringa uye mazambiringa anonhuhwirira uye anonaka,
uye kubudirira uye kuenda
the madljika od tamljanike,
buradi vina nališe,
kupemberera uye mufaro uye mufaro,
uye mazano uye makirasikiti,
day candlelight;
uye ore uye mambakwedza,
kenduru, uye uve wakamuka.
Blagorodic wine,
Mhandara Mutsvene uye Mwarikadzi,
mudzi wemimba yako, nemoyo unokwira;
paakanga ari padutu rezuva,
muchengeti wezvinyuchi akazvigadzirira,
nechinomwe,
kubva pauuchi nyuchi,
pakati pezvigunwe nemakumbo ejug.

Gordana-Đajić
Gordana-Đajić

Iyo yakareba iyo inoberekerwa kumabvazuva, uye mivara yenyika mushure memvura yemvura,
apo kunhuhwira kwemavhiri kunobereka,
zvipfeko uye lilacs
nemucheka wepepuru,
uye kunhuwa kwenyika mushure mokunge mvura ichinaya,
iri kunyanya uye inodzvinyirira nesimba rekunhuhwirira,
jeremia, violets, iris;
the bush of the crown
mukuda nemaruva,
minda yemaruva inenge ichirembera kunze,
uye kutya kwevasingadi kufamba-ne,
vanoramba vaine madiki;
carnelian maruva nemaruva,
kunhuhwira shit yako,
munyoro uye chinodhaka,
uye pane zvakaipa zvako,
nyuchi sezvaanotenga.
Kubva kumafuro neminda zvakaparadzwa,
busen kuvhunika,
uye zvidhinha zvemakwenzi zvakaputika,
imba inoberekwa patsva,
stamina, lepa uye muduku,
Musango ndiro nheyo yaro uye zvinhu,
apo zuva rakanga rawa,
zoru raspuklo,
shure kwegore,
nyore matanho,
kumabvazuva kwerwizi.
Kubata pasi,
Uye famba nyika yako,
in brodi,
uye upenyu hwemvura ine rugare,
uye haana kumboputika,
kunetseka pamusoro,
uye akachengeterwa nyika,
uye kushambira mhepo yakachena,
uye simuka snivaj,
uye uwane pasi pano.
Kubata pasi,
kutsungirira uye munzira tinotsigira tose;
mugumo wedu, uye diva,
mazano uye mazano.
Uye ropa guru,
uye munharaunda, uye munhandare yemhepo;
uye biosphere ndizvo izvo mweya unofarira,
uye piston yemweya,
vanoda uye vanoda,
naDhiko naAmini;
uye sudbo uye mbiru,
uye sangano uye mukana,
uye inoratidzira mifananidzo yedu,
bhuku rekumhanya uye feather,
anodyisa uye anwe,
kuvigwa uye kutongerwa rufu,
hupenyu hwehupenyu hwedu,
kufa kwetariro dzedu,
tiri kutambura kutambura kwedu
uye tidzirire ipapo,
mubhedha wakagadzirirwa,
maruva anonhuwira,
i namirisanih ubrusa,
iyo inonhuwira kunhuwira kwako,
kunhuwira yako uye amanu,
kukanganwirwa kuchadiwa
isu tichaswedera patemberi nemifananidzo;
uye isu tinoziva,
kupa nyika imwe chete,
isu tine;
uye iwe watiropafadza chete,
tikangamwirei zvatinoshungurudza,
Nekunhuhwirira kwake kwakashata akatigamuchira,
zvombo zvinoputika uye kupenya kwemheni,
nemicheka yakareba,
uye kuchema kwekushungurudzika kwedu,
uye kunetseka, kupinda, uye kunyatsonyaradza.
Uye mhete mabhero,
regai kubvumirana kwebhero,
nekuda kweJudhiya,
vanoda vanoda kutevera isu
zvonicima,
regai tifare.
Mabhero anochera munhu wose,
chete,
usabvunza kuti uri kurira ani,
zvose ringani tones,
panaija, kana kuti mugumo.
Утробом отчабино,
ruoko rwekupararira kwedu runogamuchira,
misumbu nemarwadzo uye maronda,
pasina sarla kugamuchira,
mweya nemuviri zvakanyarara,
uye kunamata kunogadzika pasi;
Nyika uye Nyika.

Gordana Đajić

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!